Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, kuris apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Tai labai aiškiai atsispindi ir Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Rengiantis įgyvendinti nuo 2024 m. įsigaliosiančius Švietimo įstatymo pakeitimus, ugdymo įstaigose įtvirtinančius įtraukties principą, švietimo sistemoje pašalinančius kliūtis neįgaliesiems, taip pat individualių ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, ugdytis kartu su savo bendraamžiais Švietimo, mokslo ir sporto ministerija parengė 2021–2024 m. veiksmų planą.

Įtraukties veiksmų plano tikslas – šalinti fizines, informacines, socialines kliūtis ir užtikrinti kokybišką švietimą kiekvienam vaikui mokantis drauge su savo bendraamžiais jam artimiausioje švietimo įstaigoje, suteikiant reikalingą, jo ugdymosi poreikius atliepiančią pagalbą.

Parengtas Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022–2024 metais planas.

Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo 2022-2024 m. m. planas

Mokinių asmeninės pažangos, asmenybės ūgties ir pasiekimų vertinimo sistema Priedas Nr. 1 Vertinimo metodika Priedas Nr. 2 Asmeninė ūgtis

Asmeninės vaiko pažangos ir asmenybės ūgties stebėjimo sistema

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijos

Nacionalinė švietimo agentūra – » Įtraukties principo įgyvendinimo gairės mokykloje (Įtraukties principo gairės) (smm.lt)

Geros pamokos kriterijai

Pastoliavimo sistema mokiniui

 

 

Close Menu