Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418


IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr. 23 593; 2003, Nr. 63 2853);

Valstybinė 2013-2022 metų švietimo strategija;

Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 “Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo (Valstybės žinios: 2010-04-30 Nr.50-2454), (suvestinė redakcija nuo 2022-04-26 iki 2023-03-04);

Vaiko teisių konvencija ratifikuota 1995 liepos 3d. Nr.I-983, Vilnius;

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas 2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281
(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija).

ĮSTAIGOS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

Informaciją apie Marijampolės ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti  darbo laiku ir  interneto svetainėje:

  •  Įstaigos vidaus darbo tvarkos taisykles,
  •  Įstaigos nuostatus,
  •  Švietimo ir mokslo ministro įsakymus,
  •  Marijampolės savivaldybės tarybos nutarimus,
  •  Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įsakymus,
  •  Įstaigos veiklos programą,
  •  Ugdymo planus.

 

 

 

Close Menu