Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta Bendrojo ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarka, Bendrąja programa, ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro vertinimo tvarka.

Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, remdamasis  ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į klasės mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes. Planuodamas 1-os klasės mokinių pasiekimus ir vertinimą, mokytojas susipažįsta su priešmokyklinio ugdymo pedagogo parengtomis rekomendacijomis – išvada apie vaiko pasiekimus (jei mokinys lankė priešmokyklinę grupę). Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas:

formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;

diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus  atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo (temos, kurso) pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes;

atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), gali būti taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo metodai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną  atliekamas ne daugiau nei vienas diagnostinis darbas;

informacija apie mokymosi rezultatus (kontrolinių, testų ir kitų užduočių atlikimo) mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais, lygiai nenurodomi, taip pat nenaudojami pažymių pakaitai (raidės, ženklai, simboliai, ir pan.);

apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Mokinių pusmečio pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendroje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius ir įrašomi pradinio ugdymo dienyne:

mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis). Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Ugdymo institucijoje specialiąją, specialiąją pedagoginę, socialinę ir psichologinę pagalbą bei paslaugas teikia kvalifikuota specialistų komanda:

specialieji pedagogai, logopedai, tiflopedagogas, surdopedagogas,  psichologai,  socialiniai pedagogai, judesio korekcijos pedagogas,  vaikų slaugytojas. Mokiniams, turintiems vidutinių ir žymių ugdymo(si) sutrikimų, pagalbą teikia mokytojų padėjėjai.

 

 

Close Menu