Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais BUP  dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą, vertinimo rezultatų panaudojimą ir Bendrąja programa, Centro parengta Individualios pažangos, asmenybės ūgties ir pasiekimų vertinimo sistema, patvirtinta Centro direktoriaus 2022-08-30 įsakymu Nr. V-196. Individualios pažangos vertinimo tvarką sudaro mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimas elektroniniame dienyne, aplankalas ,,Mano žingsniai“ ir vertinimo kriterijai.

Mokytojas planuoja mokinių ugdymosi pasiekimus ir vertinimą, vadovaudamasis  Centro priimtais susitarimais dėl ugdymo turinio planavimo ir pasiekimų vertinimo, atsižvelgdamas į mokinių ugdymosi pasiekimus, poreikius ir galimybes.

Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis, asmeninės mokinio pažangos ir asmenybės ūgties vertinimas:

  • formuojamasis vertinimas atliekamas nuolat ugdymo proceso metu, teikiant mokiniui informaciją (dažniausiai žodžiu, o esant reikalui ir raštu, t. y. parašant komentarą) apie jo mokymosi eigą, esamus pasiekimus ar nesėkmes;
  • diagnostinis vertinimas pagal iš anksto aptartus su mokiniais vertinimo kriterijus, atliekamas tam tikro ugdymo(si) etapo pradžioje ir pabaigoje, siekiant diagnozuoti esamą padėtį: nustatyti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą, numatyti tolesnio mokymosi galimybes;
  • apibendrinamasis vertinimas atliekamas ugdymo laikotarpio ir pradinio ugdymo programos pabaigoje. Pusmečio mokinių individuali pažanga ir pasiekimai apibendrinami vertinant mokinio padarytą pažangą, orientuojantis į Bendroje programoje aprašytus mokinių pasiekimų lygių požymius, ir įrašomi.

Atsižvelgiant į tai, kas norima įvertinti (vertinimo tikslą), yra taikomi įvairūs diagnostinio vertinimo būdai: praktinės, kūrybinės užduotys, kontroliniai, projektiniai darbai, testai. Per dieną atliekamas ne daugiau nei vienas diagnostinis darbas.

Pradinio ugdymo elektroniniame dienyne, mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestinės atitinkamose skiltyse įrašomas ugdymo dalykų apibendrintas mokinio pasiekimų lygis (aukštesnysis, pagrindinis, patenkinamas.) Mokiniui nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamose dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba „np“; mokinių individuali pažanga ir ugdymo(si) pasiekimai vertinami, analizuojami Mokytojų tarybos posėdyje (2 kartus per metus).

Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas, jis perduodamas mokyklai, kurioje mokinys mokysis pagal pagrindinio ugdymo programą.

Specialiųjų lavinamųjų ir Socialinių įgūdžių ugdymo klasių mokinių, ugdomų pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, pažanga ir ugdymo(si) pasiekimai vertinami padaryta arba nepadaryta pažanga ir  fiksuojami atitinkamoje  elektroninio dienyno skiltyje įrašant „pp“ arba „np“.

Close Menu