Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS  VEIKLA

Komisijos paskirtis – rūpintis saugios ir palankios mokiniams aplinkos kūrimu, organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), organizuoti švietimo pagalbos teikimą mokiniui, mokytojui ir vaiko atstovams pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymą Nr. V-579 ,,Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”  ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija  nagrinėja prevencinio darbo klausimus, įgyvendina teisės pažeidimų, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo, smurto, socialinės pagalbos vaikui, nusikalstamumo ir kitus prevencinius projektus. Atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymo(si) poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą, teikia rekomendacijų pedagogams, tėvams (globėjams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, organizuoja ir koordinuoja ugdymo programų pritaikymą.

Vykdo mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės švietimą vaiko teisių apsaugos, teisės pažeidimų prevencijos, mokinių užimtumo ir kitose srityse klausimais.

Komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Rūta Marcinkevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Sidona Geraltauskienė, specialioji pedagogė metodininkė

Komisijos sekretorė – Vilma Marcinkevičienė, vyresnioji mokytoja

Narė – Vida Kvaraciejienė, logopedė, ekspertė

Narė – Rasa Rutkauskienė, vyresnioji socialinė pedagogė

Narė – Edita Sabaliauskienė, psichologė metodininkė

Narė – Vaida Matulionienė, specialioji pedagogė

Narė – Aura Marcelionienė, specialioji pedagogė

Narė – Renata Pauliukonienė, vyresnioji specialioji pedagogė

Close Menu