Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

VIZIJA

Saugi, demokratiška, besimokanti, atvira kaitai, atliepianti bendruomenės poreikius, puoselėjanti tradicijas bei savitumą įstaiga, kurios veikla orientuota į visapusišką asmens ugdymą.

MISIJA

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras – šiuolaikiškai dirbanti, atvira naujiems ugdymo pokyčiams ugdymo įstaiga, kurioje:

  • teikiame kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio specialiojo ugdymo, neformaliojo švietimo paslaugas, tenkinančias mokinių saviraiškos ir užimtumo poreikius;
  • sudarome kiekvienam mokiniui atitinkančią jo galias ugdymosi aplinką, plėtojančią jo unikalius gebėjimus ir kompetencijas taip, kad, pasiekęs atitinkamą brandą, jis galėtų sėkmingai ugdytis toliau, puoselėdamas visą gyvenimą trunkančio mokymosi nuostatą;
  • formuojame aiškią ir neišskirtinę nuomonę apie mokinius su negalia visuomenėje.

VERTYBĖS

  • Kiekvieno vaiko ir mokinio ugdymo(si) ir mokymo(si) sėkmė (sąlygų sudarymas mokytis pagal galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų).
  • Saugumas (saugi emocinė ir fizinė mokyklos aplinka).
  • Profesionalumas (aukšta kompetencija, atsakomybė už veiklos rezultatus, rūpinimasis mokiniais, atvirumas pokyčiams, klaidų pripažinimas ir tobulėjimas).
  • Bendruomeniškumas (solidarumas, sutelktumas ir nusiteikimas siekti bendrų tikslų; geranoriškumu, mokymusi vieniems iš kitų ir kolegialia pagalba grindžiami bendruomenės narių santykiai).
  • Demokratiškumas ir pilietiškumas (dialogo ir susitarimų kultūra, visų mokyklos bendruomenės narių dalyvavimas priimant sprendimus; lyderystė, pagrįsta pasitikėjimu, įsipareigojimu ir įgalinimu).
  • Darnumas (darni bendruomenė, padedanti formuoti į darnų vystymąsi orientuotus vaikų ir jaunimo mąstymo ir elgesio įgūdžius).
  • Sveikata (visų mokyklos bendruomenės narių sveikos gyvensenos ir fizinio aktyvumo įgūdžių formavimas).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 30 d. Nr. 1-538 sprendimu, pertvarkius mokyklos-darželio ,,Žiburėlis“ struktūrą, pakeistas mokyklos-darželio pavadinimas ir nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. įstaiga vadinama Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras, kurio įsteigimo data – 1992-09-01.
Mokyklos-daugiafunkcio centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės mokykla, grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė – Rima Kukalienė.
Įstaigos tarybos pirmininkė – Kristina Želvienė,  tarybos sekretorė – Eglė Vyšniauskienė, nariai – Raminta Dzeminskė,  Vilma Krasnickienė.

Mokyklos-daugiafunkcio centro tipas – pagrindinė mokykla, kitas (ne pagrindinis) tipas – ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Mokyklos-daugiafunkcio centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras, kita (ne pagrindinė) paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla-daugiafunkcis centras.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – dieninė, mokymo namuose.
Mokyklos-daugiafunkcio centro veiklos laikotarpis neribotas.
Vykdomos švietimo programos: ikimokyklinio ugdymo programa, pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa, priešmokyklinio ugdymo programa, pritaikyta priešmokyklinio ugdymo programa, pradinio ugdymo programa, pritaikyta pradinio ugdymo programa, pradinio ugdymo individualizuota programa, pagrindinio ugdymo individualizuota programa, neformaliojo vaikų švietimo programos.

Close Menu