Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190450418

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Mokiniai, turintys ugdymosi sunkumų, elgesio ir emocijų, judesio ir padėties, klausos, kalbos ir kalbėjimo ir kitų sutrikimų, mokomi integruotai bendrojo ugdymo pradinėse klasėse, pritaikant ir individualizuojant ugdymo programas, ugdymo  metodus ir suteikiant  specialiąją pedagoginę, psichologinę pagalbą. Mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą ir ugdomiems bendrojo ugdymo specialiosiose lavinamosiose klasėse pagal Bendrojo ugdymo individualizuotą programą, kai kurios veiklos planuojamos konkrečiais ugdymo metais (konkrečioje klasėje). Šios veiklos mokytojo nuožiūra gali būti jungiamos, keičiamos, atsižvelgiant į mokinio poreikius, sveikatą.

Jungtinė 1-4 lav.
klasė

Jungtinė 5-7
lav. klasė

Jungtinė 8-10
lav. klasė

Ugdymo metai, Dalykai klasė 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dorinis ugdymas (tikyba) 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1
Komunikacinė veikla 5 5 5 5 5 5  5 5 5 5
Pažintinė veikla 4 4 4 4 5 5  5 5 5 5
Orientacinė veikla 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3
Meninė veikla 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4
Fizinė veikla 3 3 3 3 2 2  2 2 2 2
Privalomas pamokų skaičius mokiniui 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Neformalusis švietimas 2 2 2
  • Individualioms gydomosios kūno kultūros pratyboms skiriama po 2 pamokas per savaitę kiekvienam mokiniui, sergančiam cerebriniu paralyžiumi ar turinčiam vidutinių, žymių ar labai žymių judesio ir padėties sutrikimų. Šiems mokiniams pagalbą teikia judesio korekcijos pedagogas.
  • Individualioms logopedinėms pratyboms 1–4 klasėse skiriama po 1 pamoką per savaitę kiekvienam mokiniui, turinčiam kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedinę pagalbą teikia logopedas.
  • Mokiniui, turinčiam vidutinių, didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių,  pagalbą teikia mokytojo padėjėjas.

Socialinių įgūdžių ugdymo programos įgyvendinimas

Centras, įgyvendindamas Socialinių įgūdžių ugdymo programą, ugdymo turinį planuoja veiklomis ir atskiros veiklos planuojamos ugdymo metams (klasei):

                              Ugdymo metai

Dalykai /Veiklos sritis

I- mokymo metai

 

Bendrasis ugdymas 12
Dorinis ugdymas 1
Komunikacinė veikla 3
Pažintinė veikla 2
Orientacinė veikla 1
Meninė veikla/technologijos 2
Fizinė (sveikatos stiprinimo) veikla 3
Mokinių specialiesiems ugdymosi poreikiams tenkinti skiriama veikla  
Socialinio technologinio (darbinio), meninio ugdymo veikla: 14

 

Meninio ugdymo veikla 6
Buities kultūra/savitvarka 4
Namų ruoša/namų ūkio darbai 4
Privalomas pamokų skaičius mokiniui 26
Neformalusis švietimas 2

 

 

Close Menu